نمایش 1 - 1 از 1
لید مقاله
قاسمی گفت: اگر تصميم غير منطقی از طرف ترامپ درباره برجام گرفته شود با برخورد سنگين ما مواجه خواهد شد.
Subscribe to تحریم ،تراکپ،نیرمیز